Regulamin newslettera

Regulamin świadczenia usługi Newslettera

Regulamin określa zasady realizacji Usługi subskrypcji informacji o promocjach, ofertach specjalnych oraz produktach Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa, NIP: 5221364370, tel. +48 502 236 069, e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com (dalej Usługodawca).

Definicje

Regulamin – niniejszy dokument określający warunki korzystania z Usług Usługodawcy przez subskrybenta.

Serwis – strona Usługodawcy dostępna pod adresem www.dorotagoldpoint.com.

Subskrybent – osoba, która podała swój adres e-mail, zapoznała się z niniejszym Regulaminem w celu korzystania z Usługi oraz wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych. 

Usługa lub subskrypcja – świadczenie polegające na wysyłaniu wiadomości e-mail w zależności od dokonanego wyboru, przygotowanych przez Usługodawcę dla subskrybentów.

Zasady świadczenia Usługi

1. Usługa jest świadczona bezpłatnie, korzystanie z niej jest dobrowolne.

2. W celu świadczenia Usługi Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych w zależności od dokonanego przez nie wyboru adres e-mail i/lub numer telefonu.

3. Usługa jest świadczona wyłącznie subskrybentom, czyli osobom które:

a. podały swoje dane w formularzu dostępnym w Serwisie lub w formularzu zamówienia,

b. zapoznały się z niniejszym Regulaminem,

c. wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę,

d. Zawarły umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez podanie swoich danych w Serwisie i ich zatwierdzenie lub poprzez złożenie podpisu na formularzu dostępnym w siedzibie Usługodawcy.

4. Realizacja Usługi odbywa się poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez subskrybenta adres e-mail. 

Wymagania techniczne i ostrzeżenia dla użytkowników

1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi konieczne są:

a. połączenie z siecią Internet; 

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez Usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem podstawowych (niezbędnych dla prawidłowego działania) Cookies; 

c. konto poczty e-mail.

2. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu oraz Usług świadczonych za jego pośrednictwem, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania, przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich. 

Rabaty i specjalne przywileje dla odbiorców newslettera

1. Usługodawca poprzez wysyłany newsletter będzie w szczególności:

a. informował Subskrybentów o nowościach;

b. przekazywał kody zniżkowe;

c. informował o specjalnych akcjach promocyjnych przewidzianych tylko dla odbiorców newslettera.

2. Zasady i warunki skorzystania z przekazanych kodów zniżkowych oraz ofert specjalnych, o których mowa w punkcie powyżej będą każdorazowo określone przez Usługodawcę w treści newslettera.

Reklamacje

1. Subskrybent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Usługodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu. 

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany na stronie Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 

5. Usługodawca nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu. 

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

Zrezygnowanie z Usługi

1. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez złożenie oświadczenia woli:

a. w wiadomości o e-mail na adres e-mail wskazany na stronie Usługodawcy,

b. w liście przesłanym na adres Usługodawcy.

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie także równoważne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Usunięcie danych z bazy Subskrybentów nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Usługodawcę wiadomości. 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych subskrybentów jest Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa, NIP: 5221364370, tel. +48 502 236 069, e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com. 

2. Dane są przetwarzane w celu otrzymywania newslettera na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. 

3. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zakończenia świadczenia usługi.

4. Administrator może udostępnić Pani/a dane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także dostawcom narzędzi służących do wysyłania newslettera.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne otrzymywania newslettera.

6. Subskrybentowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, ich poprawiania, otrzymania kopii, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienia i usuwania, przy czym możliwość zrealizowania żądania będzie zachodzić wówczas, gdy nie będzie to stało w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Subskrybentowi przysługuje prawo zgłoszenia skargi na proces przetwarzania jego danych przez Usługodawcę do Prezesa UODO.   

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 8 listopada 2019 r. i  jest dostępny pod adresem www.dorotagoldpoint.com

2. Usługodawca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. O zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Usługodawca powiadomi Subskrybentów za pomocą wiadomości e-mail.

3. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty powiadomienia Subskrybenta o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego, chyba że Subskrybent rozwiąże w tym czasie umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w sposób wskazany w Regulaminie. 

4. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0