Regulamin sklepu

DEFINICJE:

Sprzedający – Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa, NIP: 5221364370, tel. +48 502 236 069, e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com;

Formularz Rejestracji – funkcjonalność Sklepu internetowego, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe może utworzyć konto Klienta, a następie przy użyciu którego może dokonywać zakupu Produktów;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Sprzedającego posiadającego Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.dorotagoldpoint.com za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Produkty;

Produkt – dostarczone przez Sprzedającego produkty, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca przygotować listę produktów sporządzona
z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Klienta;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego www.dorotagoldpoint.com;

UPK – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

UODO – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Umowa Konta Klienta – nieodpłatna, dobrowolna umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotycząca możliwości korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu Internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego, wskazujące na: ilość i rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili wyrażania oświadczenia woli (składania Zamówienia), cenę, miejsce wydania towaru, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy w zakresie zakupu Produktu o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.dorotagoldpoint.com, w tym w szczególności:

a)  zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umów sprzedaży Produktów,

b)  składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym,

c) dostarczania zamówionych Produktów,

d)  uiszczania ceny sprzedaży Produktów i kosztów dostawy,

e)  prawa do odstąpienia od umowy,

f)  procedury reklamacji.

2. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia Zamówienia.

4. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 – 18:00, w szczególności składać reklamacje, za pomocą: e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com, telefonu: +48 502 236 069, listownie na adres pocztowy Sprzedającego, tj. ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa. 

5. Wszystkie Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędny jest:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu – dot. składania Zamówień na Produkty.

7. Składanie przez Klienta Zamówień na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wymaga prawidłowego zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.

§ 2. REJESTRACJA, ZAKRES, ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (w celu założenia konta Klienta) Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji podając:

a) imię i nazwisko lub nick,

b) adres e-mail,

c) numer telefonu,

d) hasło,

e) adres do doręczeń (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo, kraj).

2. Dodatkowo Klient powinien zapoznać się z aktualnym Regulaminem Sklepu Internetowego oraz następnie zaakceptować jego postanowienia. W celu świadczenia przez Sprzedającego usług oferowanych przez Sklep Internetowy oraz w celu realizacji Zamówień Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

3. Po prawidłowym i zgodnym z prawdą wypełnieniu Formularza Rejestracji należny nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie konta Klienta.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w chwili aktywacji Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne.
W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

6. Klient może wypowiedzieć umowę Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dorotagoldpoint.com żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

7. Rejestracja oraz korzystanie z oferowanej funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne i dobrowolne.

8. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym.

9. Sprzedający oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie Internetowym podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

10. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

11. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

12. Klient, który zarejestrował konto Klienta, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

13. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 7 Regulaminu.

14. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta,

b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń
w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

d) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

15. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień o których mowa powyżej w ust. 14 Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedającego może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi konta Klienta skutkować będzie zablokowaniem i usunięciem konta Klienta w Sklepie Internetowym.

16. Skuteczne złożenie Zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego, co zostaje uwidocznione poprzez zamieszczenia informacji o dostępności Produktu. Możliwa jest także zakupienie produktu na zamówienie. 

17. Sprzedający zastrzega sobie możliwość błędów w opisie Produktów. Zdjęcia Produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych Produktach.

§ 3. ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonać zakupu Produktu przez złożenie Zamówienia. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym (po uprzednim zarejestrowaniu i wybraniu Produktów) są składane poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Składając Zamówienie Klient potwierdza i przyjmuje do wiadomości, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w Zamówieniu.

2. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta:

a) (Obligatoryjnie) aktualnego Regulaminu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego,

b) (Obligatoryjnie) zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c) (Obligatoryjnie) informacji o prawach wnikających z UPK (Ustawa o Prawach Konsumenta), co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole – potwierdzając tym samym zapoznanie – przed złożeniem Zamówienia.

3. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, iż brak zapoznania się akceptacji przez Klienta z informacjami wskazanymi powyżej w ust. 2 pkt a – c w toku składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Produktu w Sklepie Internetowym.

4. Klient może składać Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez
7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu formularza logowania na podstawie danych udostępnionych na etapie wypełniania Formularza Rejestracji,

b)  wybrać produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,

c)  wybrać rodzaj dostawy (sposób dostarczenia produktu) – o ile taki jest dostępny,

d)  wpisać dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,

e)  kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia (cena Produktu wraz ze wszystkimi kosztami dodatkowymi) każdorazowo podawana jest na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

6. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia – naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia, w zakresie wyboru (dodania lub usunięcia) Produktu z koszyka.

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta (na etapie wypełniania Formularza Rejestracji) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta wraz ze wszystkim danymi pozwalającymi określić zamówioną usługę.

9. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (w tym także udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie) wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży Produktu następuje poprzez przesłanie Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 8 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sklep Internetowy: informacji o zamówionym Produkcie wraz ze wskazaniem jego ceny, koszcie dostawy (o ile dostawa nie jest darmowa), kwocie do zapłaty za całość Zamówienia, Regulaminu Sklepu Internetowego, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz wzorem oświadczania o odstąpieniu od umowy do samodzielnego pobrania, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.

10. Wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia czas realizacji to orientacyjny termin liczony od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji do chwili wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem sposobów dostawy, wskazanych poniżej w treści Regulaminu.

§ 4. PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego:

a)  zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,

b) nie zawierają kosztów dostawy (o ile nie jest to wyraźnie zastrzeżone i wskazane przy danym Produkcie – poprzez informację o darmowej dostawie), przy czym Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

2. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostawy Produktu, chyba że przy danym Produkcie widnieje informacji o darmowej dostawie Produktu. Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji Zamówienia obejmującej ceny Produktów oraz koszty dostawy przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Produktu, formy płatności oraz sposobu dostawy. Informacja o całkowitej kwocie Zamówienia zostanie dodatkowo wysłana do Klienta zgodnie z procedurą wskazaną w § 3 ust. 9 powyżej.

3. Koszty dostawy podawane będą wyłącznie w sytuacji, gdy Klient będzie zobowiązywany do ich ponoszenia, tj. w sytuacji, gdy koszty dostawy Produktów nie będą pokrywane przez Sprzedającego (darmowa dostawa).

4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu.

5. Koszty dostawy określane są zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu oraz każdorazowo zostają wskazane Klientowi na etapie realizacji Zamówienia (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje darmowa dostawa).

6. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu oraz kosztu dostawy jest łączna cena Zamówienia podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego.

7. Całkowita kwota realizacji Zamówienia oznacza kwotę, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, na którą składa się cena zsumowanych pozycji za Zamówione Produkty oraz koszt dostawy.

§ 5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Realizacja Zamówienia następuje (rozpoczyna się) po otrzymaniu przez Klienta Potwierdzenia przyjęcia oferty oraz zatwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika zawartego w treści wiadomości zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu. 

2. Termin realizacji Zamówienia wraz z dostawą do Klienta powinien wynosić do 14 dni roboczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Termin realizacji Zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji Zamówienia wynikającymi z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

4. O wszelkich trudnościach w realizacji Zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

5.  W przypadku, gdy koszt dostawy ponosi Klient jest on doliczany do ceny za wybrany Produkt. Koszt dostawy zależny jest od wyboru sposobu dostawy oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika, które będą uwidocznione przy Produkcie. O ile  wynika to wyraźnie z treści oferty koszt dostawy Produktu ponosi Sprzedającego (darmowa dostawa).

6. Co do części lub całości Produktów oferowanych przez Sprzedającego Sklep Internetowy może przewidywać/oferować darmową dostawę zakupionego Produktu. W takiej sytuacji, stosowna informacja zostaje umieszczona przy danym produkcie, zaś podana kwota do zapłaty za Produkt jest całkowitą ceną jaką Klient musi uiścić za Zamawiany Produkt wraz z dostawą.

7. Produkty są doręczane pod wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8. Dokładne koszty dostawy Produktu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazane są na stronie internetowej Sklepu Internetowego, o ile koszty dostawy nie są pokrywane przez Sprzedającego (darmowa) na zasadach wskazanych powyżej w ust. 6.

9. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia dostawy po jej odbiorze od dostawcy, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu.

10. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 30 dni roboczych.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, będący Konsumentem zgodnie z UPK może odstąpić (w całości lub w części) od umowy sprzedaży Produktów zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie zakupionego Produktu (dalej odstąpienie od umowy sprzedaży lub odstąpienie od umowy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem Konsument dokonał zakupu więcej niż jednego Produktu  prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części w zależności od decyzji Konsumenta. Oznacza to, iż Konsument ma prawo odstąpić od całości Zamówienia lub odstąpić od części Zamówienia.

4. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie) zamówionego Produktu.

5. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
z którego Konsument może korzystać udostępniony jest zgodnie z ust. 6 poniżej.

6. Informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu) przekazywane jest Konsumentowi:

a)  w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto

b)  znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3. ust. 9 Regulaminu oraz

c)  dostępne jest na stronie Sklepu Internetowego.

7. Zgodnie z art. 38 UPK prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

g)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8. Sprzedający  dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9. Konsument zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres wskazany
w § 1 ust. 4 powyżej przed jego upływem.
Konsument zobowiązany jest jednocześnie do zwrotu Spółce Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

10. Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu – koszt przesłania do Sprzedającego Produktu.

11. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. W przypadku, gdy Produkt był dostarczany w sposób inny niż na koszt Sprzedającego – dostawa darmowa), Sprzedający zwróci Konsumentowi dodatkowo wszelkie otrzymane od Konsumenta koszty dostarczenia produktu – koszty dostawy od Sprzedającego do Konsumenta – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7. REKLAMACJE

1. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wadą fizyczną Produktu jest niezgodność dostarczonych Produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego Produktu przez Sprzedającego.

2. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Produkt lub Produkty wraz z dowodem zakupu tego Produktu (Produktów) do Sprzedającego i opisem reklamacji.

4. Wzór Formularza reklamacji (stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu) przekazywany jest Klientowi:

a)  w trakcie procedury składania Zamówienia, ponadto

b)  znajduje się w potwierdzeniu Zamówienia o którym mowa w § 3 ust. 9 Regulaminu oraz

c)  dostępne jest w Regulaminie dostępnym na stronie Sklepu Internetowego.

5. W przypadku gdy Produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Produkt, opis reklamacji) należy odesłać na adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie wpływa na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny Sprzedający  zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedającemu za nabycie danego Produktu.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako RODO, jest GOLDPOINT Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa, NIP: 5221364370.
  2. Klient podaje dane osobowe w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak podania danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną (wymóg ustawowy) oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym (wymóg umowny).

4. Sprzedający przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późna. zm.).

5. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta Sklepu Internetowego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w zw. z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1219 z późna. zm.) oraz wykonanie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. odrębnej i dobrowolnej zgody w celu przesyłania informacji handlowych o produktach i usługach klientów Sprzedającego.

6. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (obsługa konta Klienta), w tym zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody przez Klienta dane osobowe Klienta będą przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych
o produktach i usługach Sprzedającego.

7. Dane osobowe przechowywane będą przez Sprzedającego  do chwili usunięcia przez Klienta konta, jednakże w przypadku realizacji umowy sprzedaży lub Zamówienia – przez okres min. 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym wymagana była zapłata podatku przez Sprzedającego 
w związku ze złożonym przez Klienta zamówieniem/realizacją umowy. W pewnych sytuacjach np. dochodzenie lub obrona roszczeń przepisy mogą przewidywać inny termin uzasadniający przechowywanie danych Klienta.

8. Dane osobowe przekazywane będą przez Sprzedającego  do firm ją obsługujących w zakresie teleinformatycznym, prawnym, jak również realizujących dostawę towaru. Sprzedający  nie przekazuje danych osobowych Klientów do państw trzecich.

9. Klient ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych. Na oddzielne żądanie Klienta Sprzedający  udzieli Klientowi szczegółowych informacji, czy, w jakim zakresie i celu przetwarza jego dane osobowe.

b)  żądania kopii przetwarzanych danych osobowych. Na żądanie Klienta Sprzedający  sporządzi kopię danych osobowych Klienta. Kopia zostanie udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną Sprzedający może naliczyć opłatę w wysokości, którą określi w oparciu o postanowienia RODO.

c)  sprostowania oraz usunięcia danych osobowych. Jeżeli okaże się, że dane osobowe Klienta są niepoprawne Sprzedający  usunie nieprawidłowości. Sprzedający zrobi to z własnej inicjatywy – bądź jeżeli Klient zwróci na to uwagę – na żądania Klienta. Klient może sprostować dane
w każdej chwili korzystając z funkcjonalności swojego Konta. Jeżeli Klient nie życzy sobie przetwarzania danych osobowych Sprzedający usunie je ze swoich baz danych, pod warunkiem, że nie będzie posiadać innych podstaw do dalszego przetwarzania danych Klienta. Usunięcie niektórych danych może uniemożliwić dalsze świadczenie usług dla Klienta – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, Sprzedający  nie będzie mogła świadczysz usług związanych z kontem Klienta, jeżeli Klient zażąda usunięcia adresu e-mail oraz loginu. Mimo żądania przez Klienta usunięcia jego danych osobowych Sprzedający będzie jednak mogła przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w pkt 6 Regulaminu oraz RODO.

d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W przypadkach przewidzianych przez RODO, na żądanie Klienta, Sprzedający  ograniczy przetwarzanie jego danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za zgodą Klienta.

e) żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych. Na zasadach przewidzianych
w RODO Klient może zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli celem Klienta jest przekazanie danych innemu administratorowi, Sprzedający prześle plik zawierający dane osobowe Klienta bezpośrednio do wskazanego administratora.

f)  sprzeciwu. W niektórych przypadkach, nawet jeżeli Sprzedający  przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z prawem, bez zgody Klienta, Klient może żądać od Sprzedającego    zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli Klient wykaże, że zgodne z prawem działania Sprzedającego    mimo wszystko naruszają interesy, prawa lub wolności Klienta.

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody (np. otrzymywanie informacji handlowych od klientów Sprzedającego). Raz udzielona zgoda na przetwarzanie danych nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów Klient rozmyśli się, może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
W takiej sytuacji, jeżeli Sprzedający  nie będzie posiadać odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestanie wykorzystywania danych osobowych Klienta w tym celu, w jakim została wyrażona jego zgoda. Zgodę Klient może wycofać w dowolnym momencie poprzez modyfikację ustawień dostępnych w ramach Konta Klienta lub poprzez wysłanie żądania cofnięcia zgody na e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com. Cofniecie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, którego Sprzedający  dokonywała przed jej wycofaniem.

h)  skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorującym respektowanie praw Klienta w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Jeżeli Klient uważa, że przez działania Sprzedającego związane
z przetwarzaniem danych osobowych jego prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W celu dostarczenia produktów lub usług Sprzedającego dopasowanych do indywidualnych potrzeb lub preferencji Klienta dane osobowe oraz powiązane z nimi dane dotyczące złożonych Zamówień, zakupionych produktów lub usług mogą być przedmiotem profilowania. Sprzedający dochowa należytej staranności, aby profilowanie nie miało jakichkolwiek negatywnych konsekwencji dla Klienta i służyło wyłącznie usprawiedliwionym interesom Sprzedającego rozumianym jako marketing własnych produktów i usług, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta, również produktów i usług klientów Sprzedającego.

11. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należny kontaktować się pod adresem
e-mail: kontakt@dorotagoldpoint.com.

§ 9. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Sprzedający  niniejszym informuje, iż w sytuacji powstania sporu związanego z realizacją umowy Konsument w celu uniknięcia ewentualnych sporów sądowych ma możliwość:

a) do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu powstałego pomiędzy Konsumentem, a Sprzedającym,

b) do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, a nadto obie strony tj. Sprzedający  oraz Konsument muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Sprzedający  niniejszym informuje, iż stosowne wnioski dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Niezależnie od powyższego Sprzedający  niniejszym informuje, iż szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Dodatkowo Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym , korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów pod adresem strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedający  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego , nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

5. Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności za:

a)  blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,

b)  za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego, z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy, a pozostałe postanowienia pozostają w mocy w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

7. Do Umowy Sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

Załączniki:

a) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy;

b) Wzór Formularza reklamacyjnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego www.dorotagoldpoint.com

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Numer Zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data odbioru Produktu: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………….

Data: …………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

INFORMACJA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszym informujemy, iż na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (Dz.U. 2017 poz. 683 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy zakupu produktów oferowanych w sprzedaży przez Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W sytuacji, gdy jednym Zamówieniem zakupiliście Państwo więcej niż jeden Produkt prawo odstąpienia może zostać zrealizowane w całości lub w części. Oznacza to, iż mogą Państwo odstąpić od całości Zamówienia (wszystkich zakupionych produktów) lub odstąpić od części zamówienia (jednego lub większej ilości produktów).

3. Termin do odstąpienia od umowy (w całości i w części) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie (lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie) zamówionego produktu.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres: Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa. W przypadku, gdy
w ramach jednego Zamówienia dokonali Państwo zakupu więcej niż jednego Produktu, niezbędne jest podanie czy odstępują Państwo w całości, czy w części od zawartej umowy. W sytuacji, braku stosownej informacji, przyjmuje się, iż dokonali Państwo odstąpienia w całości od zawartej umowy.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres wskazany w ust. 4 lub doręczyli pisemne oświadczenie bezpośrednio do siedziby firmy mieszczącej się pod tym samym adresem.

§ 2. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – koszt dostawy od Sprzedającego do Konsumenta,
o ile takie zostały naliczone (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotnego Produktu.

2. Jednocześnie informujemy iż skutkiem odstąpienia od umowy jest konieczność zwrotu Produktu. Produkt należy odesłać lub przekazać na adres: Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Produkt przed upływem terminu 14 dni.

3. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu – koszt odesłania do Sprzedającego.

Załącznik nr 2 do Regulaminu sklepu internetowego www.dorotagoldpoint.com

FORMULARZ REKLAMACYJNY

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………………………….; tel. ………………………………………………………….

Data nabycia Produktu: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa Produktu: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr Zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Ilość reklamowanego towaru: ………………………………………………………………………………………………………….

Cena jednostkowa: …………………………………………………………………………………………………………………………

Ogólna wartość towaru: ………………………………………………………………………………………………………………….

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kiedy wady zostały stwierdzone: …………………………………………………………………………………………………….

Żądanie Klienta związane z uszkodzeniem lub wadą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Reklamowany Produkt wraz z wypełnionym formularzem i dowodem zakupu należy odesłać na adres:

Goldpoint Dorota Kasprzak – Sabik, ul. Marokańska 1S, 03-977 Warszawa.

Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

…………………………………… (czytelny podpis Klienta)

Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0